BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

U c h w a ł a Nr XXIII/234/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2004 roku

zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n.  Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. ,,h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ uchwala się,

co następuje:

 

§ 1

1.     W Uchwale Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 29 grudnia 1998 roku  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zmienionej Uchwałą Nr VIII/117/99 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 26 kwietnia 1999 roku zmieniającą Uchwałę Nr IV/34/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku zmienia się treść załącznika Nr 1 zawierającego Statut Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.

2.     Nowe brzmienie Statutu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.