BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

UCHWAŁA NR XXIII/253/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 29 października 2012r.

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/234/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2004 roku zmieniającą Uchwałę Nr IV/34/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W  Uchwale Nr XXIII/234/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2004 roku zmieniającej uchwałę Nr IV/34/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zmienia się brzmienie załącznika, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY                                                                 RADY MIASTA ZAMOŚĆ

Jan Wojciech Matwiejczuk