BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Przedmiot działalności

Do zadań Zarządu należy:

1)    prowadzenie ewidencji i przeglądów dróg i obiektów mostowych,

2)     opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

3)     organizacja i przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe oraz dostawy i usługi,

4)     pełnienie funkcji inwestora, nadzór nad prowadzonymi robotami drogowymi i mostowymi,

5)     utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

6)     realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

7)     koordynacja robót w pasie drogowym,

8)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9)     pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania,

10)   prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

11)   wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

12)   przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13)   wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

14)   dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

15)   utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

16)   sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich odpowiednim  organom