BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

STATUT Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu z dnia 28 czerwca 2004 r.

Załącznik do
Uchwały Nr XXIII/234/04
Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

S  T  A  T  U  T

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

 

 
 
Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

    Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu , zwany w dalszej treści „Zarządem” jest jednostką budżetową.
    Podstawę prawną działalności Zarządu stanowi: Uchwała Rady Miejskiej Zamościa Nr IV/34/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku, właściwe przepisy związane z utrzymaniem i eksploatacją dróg publicznych, oświetlenia, zieleni oraz dotyczące gospodarki finansowej jednostek budżetowych a także postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2

    Zarząd jest jednostką organizacyjną miasta nie posiadającą osobowości prawnej.
    Zarząd ma siedzibę w Zamościu przy ulicy Partyzantów 61.
    Zarząd działa na terenie miasta Zamość.
    Do zadań Zarządu należy między innymi:

 

1)     prowadzenie ewidencji i przeglądów dróg i obiektów mostowych,

2)     opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

3)     organizacja i przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe oraz dostawy i usługi,

4)     pełnienie funkcji inwestora, nadzór nad prowadzonymi robotami drogowymi i mostowymi,

5)     utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

6)     realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

7)     koordynacja robót w pasie drogowym,

8)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9)     pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania,

10) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

11) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

15) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

16) sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich odpowiednim  organom.

 

§ 3

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Zamość

 

Rozdział II

Organizacja Zarządu

 

§ 4

 

    Zarządem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zarządu.
    Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zamość.
    Prezydent Miasta Zamość dokonuje wobec Dyrektora Zarządu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

§ 5

 

    Do zakresu działania Dyrektora Zarządu należy:

1)     kierowanie Zarządem

2)     reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,

3)     przedstawianie właściwym organom nadzoru i instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

4)     wydawania w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych

5)     zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zarządu

 

    Dyrektor Zarządu dokonuje wobec pracowników Zarządu czynności z zakresu prawa pracy.

 

§ 6

 

    Dyrektor Zarządu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Zamość.
    Do dokonania czynności wykraczających poza udzielone pełnomocnictwo potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Zamość.
    Do składania w imieniu Zarządu oświadczenia woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego.

 

§ 7

 

W skład Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

 

1)     sekcja administracyjno-ekonomiczna,

2)     sekcja drogowo-mostowa,

3)     sekcja planowania i zamówień,

4)     stanowisko do spraw prawnych,

5)     stanowisko do spraw obronnych.

 

§ 8

 

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Zarządu oraz podległość służbową stanowisk określa regulamin organizacyjny Zarządu ustalony przez Dyrektora Zarządu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość.

 

§ 9

 

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zarządu określają odrębne przepisy.

 

 
Rozdział  III

Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 10

 

    Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
    Zarząd posiada oddzielny rachunek bankowy i prowadzi własną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§  11

 

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu” jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

§ 12

 

    Majątek Zarządu stanowi mienie przekazane przez DODP w Lublinie oraz nabywane przez Zarząd i może być wykorzystywany w ramach zwykłego zarządu na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych Zarządu, przy zachowaniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
    Obowiązkiem Zarządu jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem i jego ochrona.

 

§ 13

 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie przez Radę Miejską w Zamościu.