BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Deklaracja zgodności - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.zdg.zamosc.pl zgodnie z przepisami krajowymi transponującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102X [i]. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.bip.zdg.zamosc.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie sporządzono dnia 16.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

[i] (1)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).