BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Rok 2022 - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

 • pdf Bilans - jednostki budżetowej
 • pdf RZiS - Rachunek zysków i strat jednostki
 • pdf Zestawienie - zmian w funduszu jednostki
 • pdf Wyciąg - danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
 • pdf Informacja - dodatkowa
 • pdf Tabela 1.1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2022 rok
 • pdf Tabela 1.3.1 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych
 • pdf Tabela 1.3.2 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
 • pdf Tabela 1.5 - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
 • pdf Tabela 1.6 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz papierów wartościowych
 • pdf Tabela 1.7 - Odpisy aktualizujące wartość należności
 • pdf Tabela 1.8 - Dane o stanie rezerw
 • pdf Tabela 1.9 - Podział zobowiązań długoterminowych
 • pdf Tabela 1.11 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 • pdf Tabela 1.12 - Łączna kwota zobowiązań warunkowych
 • pdf Tabela 1.13 - Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • pdf Tabela 1.14 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy
 • pdf Tabela 1.15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze za 2022 rok
 • pdf Tabela 2.1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów
 • pdf Tabela Nr 2.2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
 • pdf Tabela Nr 2.3 - Zdarzenia nadzwyczajne