BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Przedmiot działalności - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Przedmiot działalności

Do zadań Zarządu należy:

 1. Prowadzenie ewidencji i przeglądów dróg i obiektów mostowych,
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 3. Organizacja i przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe oraz dostawy i usługi,
 4. Pełnienie funkcji inwestora, nadzór nad prowadzonymi robotami drogowymi i mostowymi,
 5. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 6. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania,
 10. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 11. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 13. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 14. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 15. Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 16. Sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich odpowiednim  organom.