BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zarządzie Dróg Grodzkich w Zamościu

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Grodzkich w Zamościu (zwany dalej ZDG) jest: Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: odo@zdg.zamosc.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Grodzkich.

4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być zwrócone lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) art. 221 Kodeksu pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych oraz Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

6. Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz Ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.

7. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

8. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Ponadto informuje się, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.